Verslag Algemene Vergadering 15-04-2023

Verslag Algemene Vergadering 15-04-2023

Op zaterdag 15 april jl. kwamen ruim 20 leden in Beilen bijeen voor de voorjaarsvergadering van Vereniging het Groninger Paard. De agenda met stukken waren vooraf naar alle leden toegezonden zodat zij zich goed konden voorbereiden.

Om 13.30 uur opende voorzitter Henk Kalk de vergadering nadat met een ogenblik stilte was stilgestaan bij de leden die in de afgelopen periode zijn overleden. Deze zijn Trudy Kamps, Piet Lievense, Chris Flier, Iris van Rossum en Harmpje Huiskes. Bij de ingekomen stukken werd een mail van Remi Hoeve voorgelezen. Bij de mededelingen kon worden verteld dat de wnd-secretaris Dorien Schaap rond de jaarwisseling het bestuur had medegedeeld dat zij bereid was om de functie van secretaris op zich te nemen. Dit bericht werd met applaus door de aanwezige ontvangen.

De diverse jaarverslagen werden verder afgehandeld en vastgesteld. Vragen werden beantwoord en eventuele vervolgacties vastgelegd. Ook het verslag van de Financiële Commissie (kascontrole) werd zonder verdere toelichting vastgesteld. De penningmeester (Nathalie van der Plaats-Winkler) werd vervolgens ontslagen van aansprakelijkheid van het financieel beleid over het jaar 2022. Hierbij moet worden opgemerkt dat de eerste negen maanden (tot 8 oktober) van 2022 nog onder de verantwoordelijkheid van het vorig bestuur gold. Het bestuur had ook een begrotingswijziging voor het lopend boekjaar 2023 voorgesteld. Ook deze werd na het beantwoorden van enkele vragen aangenomen.

Door de voorzitter werd vervolgens een presentatie gegeven over het te voeren beleid in 2023 en volgende jaren. Met name het fokbeleid kwam uitdrukkelijk aan de orde. De basis van het huidig beleid is in 2019 vastgesteld door het aannemen van het ‘Fokbeleidsplan’ in de algemene vergadering op 26 oktober van dat jaar.

Begin dit jaar is het bestuur in samenwerking met het Foktechnische Commissie (FTC) en het Fokbeleidscommissie (FBC) begonnen met het project ‘Stimulering Fokkerij GrP’ als uitvoering van het Fokbeleidsplan. Het doel van het project is het aantal beschikbare dieren (hengsten en merries) voor de fokkerij van het Groninger Paard te vergroten. Zo werden er in januari een tweetal “Fokkerijcafé’s” georganiseerd in Beilen en Woudenberg om vooral merriehouders te enthousiasmeren voor de fokkerij.

Bovendien is er door de leden van het FBC een bezoek gebracht aan Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen (Landgestut in Moritzburg). Het doel van het bezoek aan Moritzburg was tweeledig, te weten:

  • Onderzoeken hoe deze organisatie beleidsmatig functioneert en kijken of wij daar als kleine vereniging wellicht iets van op kunnen steken.
  • De weg bereiden voor de vereniging om actiever met dit stamboek te kunnen samenwerken en daardoor beter en verantwoord gebruik te kunnen maken van het verwante bloed. Het plan was om vooral te gaan kijken en vragen te stellen.

Vervolgens werd door een lid van het FTC (Marieke Kalk) in een presentatie uiteengezet welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd: hengstenkeuring, hengstenhoudersoverleg, jurybijeenkomst, dekadviezen, reglementswijzigingen/-aanpassingen. In 2023 zullen worden opgepakt: werving nieuwe juryleden, eventuele gebruiksproeven, reglementswijzigingen, Fokkerijcafe’s, Fokbeleidsplan.

Beide presentaties waren aanleiding tot een goede en interessante gedachtewisseling tussen de leden.

Op de agenda stonden vervolgens een tweetal voorstellen voor het wijzigen van artikel 19.8 en 25 van het Keuringsreglement. In artikel 19.8 werd voorgesteld om de uitvoering van de veterinaire onderzoeken voor hengsten niet uitsluitend uit te laten voeren door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht maar ook Paardenkliniek Wolvega. De beoordeling van de röntgenfoto’s blijft bij de röntgenbeoordelings-commissie van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, zoals dit ook is beschreven voor het CRO in artikel 25.9 van het Keuringsreglement. Op deze manier blijft een eenduidig oordeel gewaarborgd. In het ingekomen bericht gaf Remi Hoeve aan het toe te juichen dat de locatie in Wolvega wordt toegevoegd. Ook was hij van mening dat de beoordeling door Utrecht achterwege kan blijven en net zo goed door de paardenkliniek in Wolvega gedaan kan worden. Na enige toelichting werd het voorstel ongewijzigd vastgesteld.

Artikel 25 ging over het invoeren van het Sportpredicaat. (art. 25.10). Hierover kwam de vraag of overleden paarden ook postuum het sportcertificaat kunnen krijgen. Deze vraag was aanleiding tot een uitgebreide gedachtewisseling. Uiteindelijk werd besloten dat overleden paarden ook het Sportpredicaat kunnen ontvangen en dat het wijzigingsvoorstel daarop niet behoeft te worden aangepast. Aldus besloten.

In de rondvraag kwam een vraag aan de orde betreft de onderscheidingen die dekhengsten kunnen behalen en de mogelijkheid om hier eventueel een “tussen predicaat” aan toe te voegen. Er werd namelijk gesteld dat het benodigde aantal punten voor de predicaten Premiehengst en Preferent nogal ver uit elkaar liggen. Het Preferentschap zal door de hoge eis moeilijk te behalen zijn voor levende hengsten. Het bestuur gaat dit onderwerp in beraad nemen.

Tot slot dankte de voorzitter alle vrijwilligers die zich altijd weer inzetten voor functies in bestuur en commissies en bij keuringen en evenementen. Dit werd met een stevig applaus door de aanwezigen ondersteund. Om ca. 15.45 uur werd de vergadering gesloten en volgde er een pauze.

Na de pauze was er een lezing door Bert Raangs uit Appingedam met ondersteuning van zijn dochter en Helma Tanis. Bert en Helma hebben ons een inzicht gegeven in de ere-escorte te paard tijdens Prinsjesdag. Het was een bijzonder interessante en humorvolle presentatie. Met een PowerPointpresentatie en de aanwezigheid van allerlei attributen werd de lezing beeldend gebracht.